Försöker någon lura mig? #blogg100

Även idag blir det vård/omsorgsrelaterat inlägg i bloggen.

Sitter nu och går igenom mors journaler från sjukhuset efter medicinförgiftningen av Risperidon.

Här ställer sig sjukhuset frågan om Risperdal: Inga uppenbara uppgifter varför pat blev insatt på Risperdal den 10/4-12

Här finns också info om att remiss till som INTE är journalförd på vårdcentralen och ej heller är skickad.
Remissär skriven till Geriatrisk/psykiatrisk avd U-a sjukhus från vct. Har ej fått ngn kallelse ännu.

Här finns också uppgifter om att vårdplanering skall ske, som biståndshandläggaren avstod med motivering att hon känner till ärendet.

Här finns info om att SSK på korttidsboendet skall få rapport.

Kopia har gått till, biståndsbedömare, kommunsjuksköterska och vårdcentral.

När jag en månad senare säger MAS att min berättelse om medicinförgiftning INTE finns med, men hon har kunnat verifiera min berättelse via medicinjournalen och FASS.

Huvuddiagnos är Sjukdomskänsla och trötthet pga medicinbiverkan av Risperdal.
Därtill finns demens med som BIDIAGNOS. Det är denna diagnos som får personal på boendet att behandla mor.
Ingen träning efter medicinförgiftningen fast det står i journalen att mors gångbild förbättrats.
Kombination av psykbakjouren som seponerar Risperdal helt och obs pat i några dagar. Detta lett till att gångbilden förbättrats en del tydande på att det hela handlat extra pyramidala biverkningar på neuroleptika.

Varför får inte mor den hjälp som skulle ske?
Jag och biståndshandläggaren var överens om boendet för återhämtning skull…
Att jag/vi accepterade denna lösning var att ingen kallelse hade kommit på remissen som inte finns.

Vem har ansvaret för att mor inte fick rätt behandling?

Om nu kommunen har fått samma information som jag nu har tillgång till, varför säger de att de INTE visste någon om medicinförgiftningen???

Frågorna blir fler och lägen är inte kul just nu 😦

 

Journalen – en saga för bra för att vara sann

akutdoktorn

Jag minns en patient från min tid som AT-läkare på en vårdcentral. En äldre kvinna stod på kortison för polymyalgia reumatika och jag ville trappa ut behandlingen, eftersom PMR brukar läka ut efter några år. Men kvinnan hävdade att hon stått på kortison i decennier. Jag tittade bakåt i journalen och såg att det i tidigare anteckningar stod att hon hade kortison för sin leversjukdom.
Själv mindes hon att det varit något fel på levern, men inte riktigt vad. Hon trodde att kortisonet var för astman.

Jag bestämde mig för att gå igenom hela journalen och skrev ut de 104 A4-sidorna. Elektroniska journaler hade införts någon gång på nittiotalet, så det var så långt bak jag kunde läsa. Ingenstans kunde jag dock hitta någon diagnos, varför jag beställde papperskopior på tidigare journal från arkivet. Där kunde jag läsa att kvinnan på åttiotalet satts in på kortison för sin svåra astma…

Visa originalinlägg 447 fler ord

Kommentar från Chefsläkare

Hade idag mailkontakt med chefsläkaren som haft som uppgift att kontrollera journalföring, epikriser och remisser på vår vårdcentral.
Hon erbjöd sig att idag ringa upp mig och berätta om vad granskningen har lett till trots att hon har semester denna vecka.
Jag föreslog att vi kan vänta tills hon är tillbaka till jobbet nästa vecka. Jag har redan väntat i fyra månader, så jag kan vänta några dagar till var min åsikt.
Hon frågade också hur det var med mor och jag berättade att mor mådde bra trots omständigheterna. Detta gladde henne mycket.

Ser nu fram mot nästa vecka med spänning men även en del oro.

Håll tummarna, be förböner, slå knut på något för vår skull!

Mail till primärvårdschef ang journaler

Från mig till primärvårdchefen:
Angående mor och Granngårdens vårdcentral. Nu finns en undertecknad begäran om journaler med mors och min namnteckning om begäran om alla fakta i målet. Hoppas det undanröjer alla betänkligheter om patientsäkerheten

Mvh
Bengt Larsson tillsammans med mor utanför vårdcentralen.

Svar från Primärvårdchefen

Ok
Förmedlar detta till vik verksamhetsche.
Patienten har rätt att få ut sin journal om inte synnerliga skäl mot detta föreligger.
Dessa skall då redovisas och är möjliga att överklaga till Soc.styrelsen.
Svar från mig
Då kan jag lika gärna fråga dig vad dom händer med nuvarande verksamhetschef just nu. Har fått upplysningar om att något är på G
Svar från Primärvårdchefen
Verksamhetschefen är i tjänst i primärvården men har just nu andra uppgifter.
Han är fn inte verksamhetschef på vårdcentralen

Mail till verksamhetschef och primärvårdchef

Hej!

För undvikande av olika sekretessbestämmelser kan jag även meddela det i mina journaler från 2010 finns uppgifter som signeras/låsts efter 108 (etthundraåtta) dagar. Vilket är skrämmande långt efter att uppgifterna förts in i journalen.

Detta är alltså inget nytt utan här pågått en tid.
Enl uppgifter på webben både på regionens och socialstyrelsens hemsidor så är det verksamhetschefens ansvar att se till att regler finns och att dessa följs. Det åläggs också verksamhetschefen att genom stickprov kontrollera att uppgifterna följs.

Att det finns felaktigheter i både min och min mors journaler gör att frågan hos mig inställer sig, hur många fler har dessa allvarliga? fel i sina journaler och under hur lång tid har detta förekommit? Jag anser att hela patientsäkerheten sätts ur spel genom att dessa bindande regler inte följs.

Jag känner mig långt ifrån trygg i kontakter med vårdcentralen efter att ha sett brister och när man sedan jämför andra vårdcentraler i området så är vårdcentralen inte särskilt högt ansedd sedan tidigare.
Jag har av socialstyrelsens fått bekräftat att det föreligger fel och att jag får gå ut med detta då både mina och mors journaler innehåller samma fel.

Går man sedan vidare i mors fall där även hemvården i kommunen skall kunna ge en bra vård till sina patienter så är det av mycket stor vikt att vårdcentralen följer gällande riktlinjer.

Vi här tvingats ta hem mor från gruppboendet eftersom dom inte kunnat ge mor en bra och säker vård pga dessa felaktigheter.
Efter kontakter med MAS i kommunen så kommer hon också att anföra samma problem till socialstyrelsen som jag har anmält.

Jag vet inte om jag kan få tillbaka mor till ett fullvärdigt liv med någorlunda livskvalitet efter feldosering av Vagifem och den akuta medicinförgiftning som drabbade henne av Risperidon. Fem dagar innan medicinförgiftningen kunde mor gå ensam inomhus och utomhus med käpp som stöd. I dag är hon mer eller mindre rullstolsbunden förutom att hon kan gå hjälpligt med mig som stöd.

Efter att heller inte fått värktabletter i form av Alvedon på boendet pga saknade journaluppgifter så har hon mer eller mindre blivit liggandes i sängen hela tiden eller sittandes i rullstol. Detta medförde att hon fick tryckår på hälar och begynnande dito i stjärten.

Som närmast anhörig, äldste son, så tvingas jag ta tjänstledigt från jobbet för att kunna hjälpa mor till ett drägligt liv. Jag har dessutom en utvecklingsstörd bror som behöver mycket hjälp.

Detta är långt ifrån ett drömscenario för oss men vad skall jag göra.
Pga att mor heller inte fått hjälp med smärtlindring på boendet, mår mor mycket psykiskt dåligt när andra personer, då främst hemvården, försökt hjälpa henne. Jag behöver en del hjälp. med framför allt med bad en gång i veckan men även hjälp med medicin som skall intas vaginalt. Där tycker till och med hemvårdens chef, att där går gränsen för vad jag skall göra. Men när personalen emellanåt upplever det som övergrepp på mor när hon mår så dåligt och ångest och rädsla tar överhand, vad finns det då för alternativ. Att mor har en demenssjukdom är jag medveten om men samtidigt är mor fortfarande pigg trots handikappet. Hon vill så långt det också går vara delaktig vardagslivet och vara behjälplig. Att då bli tvingad att bo på ett gruppboende/demensboende är heller inget alternativ som fungerar. Detta kan vi konstatera efter boendet i somras.

Just nu får jag sköta det mesta med mor själv, och den tid som hemvården är här för omvårdnad och hygien får dom istället ägna sig åt social kontakt med mor så hon får tryggheten tillbaka med andra personer.

Mitt eget liv och egna intressen ligger just nu på hyllan i avvaktan på vad som händer framledes. Att sitta med mor i ett par timmar och hålla handen när ångesten blir för stor är inget jag önskar någon annan.
Det är heller inte lätt att svara på hennes frågor när hon frågar om hon någonsin blir människa igen. Hur skall jag svara på frågan när hon undrar vad som gått snett.
Jag kan bara svara det som läkemedelsverket och patientnämnden och MAS har sagt, att hon fått 2,5 ggr så stor dos av Vagifem än vad som föreskrivits från tillverkaren som drygt ett år tidigare drog bort dosen från marknaden. Att den sedan finns kvar som parallellimport och att läkaren inte var uppdaterad på detta, kan inte jag ta ställning till. Däremot kan jag konstatera mors förändring på kort tid i samband med läkemedlet.
Om sedan Risperidon sattes in på det som jag såg som biverkningar på Vagifem kan jag heller inte bedöma. Det får de sakkunniga ta hand om.

Att mor mår mycket bättre när hon kom hem och jag kan ta hand om henne är bara att konstatera. Men vem tar hand om mig när jag går in i väggen? Och vem tar hand om mor och bror?
Att gå in i väggen just nu är heller inget alternativ.

Behövs det ytterligare underskrifter och medgivanden så vill vi ordna detta genast för att mor skall få bästa vård. Jag här tappat hela förtroendet för vårdcentralen men för mor men också för andra som inte här någon anhörig som kan slåss för dom anser jag detta vara mycket viktigt. Jag vill inte heller att denna process försenas mer utan att allt blir utrett.

Och att det finns brister i journalföring gällande signering/låsning vid vårdcentralen har jag redan kopior i dom journaler jag redan har. Och i det fallet behövs inga fullmakter utan jag kan sända in de direkt till de som vill kolla mina uppgifter.

Jag ser bara dessa mailväxlingar med myndigheter och förvaltningar som ett sätt att förhala ärendet och att det fördröjer sanningen.

Och remisserna som inte finns nämnda i journalerna har jag fått uppgift från hemsjukvårdens sköterskor att dom är skickade efter att sköterskan här pratat med aktuell läkare. Han lovade i första skedet att sända remiss till avd 70 i Uddevalla. Några dagar senare när det på NÄL var konstaterat att mor blivit akut förgiftad av Risperidon lovade att sända ny remiss till nämnda avd med begäran om överflyttning direkt till Uddevalla efter att mor var medicinsk färdigbehandlad på NÄL. Därefter har jag och sköterskan haft ständig kontakt med varandra för att mor skall få komma dit. Vi förstår att det inte är värt att vänta längre på svar på dessa två remisser när de inte finns journalförda.

Vem som bär ansvaret för det varken kan eller vill jag ta ställning till. Det jag kan konstatera är att det inte finns journalfört lika lite som sköterskans personliga besök hos läkaren samma dag som jag och sköterskan tog in mor på eget bevåg med ambulans. Det finns heller inte journalfört att läkaren hade en avvikande mening i fallet och ansåg att det inte var aktuellt att ta in mor akut för misstänkt medicinförgiftning.
Jag anser att sådana ställningstaganden är av sådan vikt att det skall journalföras för att det skall kunna bli en bra och säker vård men också att fel och brister skall hittas, följas upp och undvika att liknande händelser inte upprepas,

Jag kommer att ta till alla medel som behövs för att få klarhet i detta och hoppas på samarbete av alla inblandade till detta ärende är klart.

Mvh

/Bengt Larsson

Svar från chef och direktör i primärvården

Detta är svaret jag fick från regionen angående Socialstyrelsens klargörande att vårdcentralen bryter mot socialstyrelsens bindande riktlinjer angående signering och låsning av journalposter
Hej
Jag skickar dina uppgifter vidare till vår chefsläkare o Pv direktör,som haft kontakt med dig tidigare.
Jag ber också vår IT avdelning kontrollera datarutinerna på vårdcentralen, vi skall självklart följa Socialstyrelsens regelverk.
Angående kontakter med kurator , läkare på vårdcentralen så får synpunkter lämnas till ansvarig verksamhetschefen
hans uppgift är att prioritera vårdcentralens tillgängliga tider .PV-chef Primärvården Område 2
Uddevalla,Vänersborg,Trollhättan,Stenungsund och Tjörn

Journal: Alvedon. Oxascand

SSK meddelar att mor får Alvedon regelbundet.
Situationen svår för personalen, man har dock inte provat Oxascand som finns ordinerat.

Min kommetar:
Oxascand är utprovat och står i journalerna redan i mars att de ger dålig effekt och att det behöves något regelsbundet.
Kanske därför Risperidon insattes.  Saknas journalposter för detta….

Vi har återigen provat Oxascand men med lika dåligt resultat som förra gången.
Har också frågat våra tre kontaktpersoner i hemvården och två säger att det inte ger effekt medan den tredje hänvisade till hela gruppen och flertalet tycker INTE det ger effekt men några få tycker det…

Jag har vidare undrat över varningstexter i journalerna.
Läkaren hittar inga.

Första varningstexten var 2010-11-11. Den information har funnits tidigare men är nu försvunnen, varför????
Andra varningstexten var 2012-03-15 känslig för bla Trimetoprim
I senaste epikris från vårdtillfälle noteras dock att pat troligen haft extrapyramidala biverkningar av Risperidon varför jag väljer att skriva in varningen i hennes journal.

Varför tar det tre månader att lägga in en varning i journalen????