Journal: Ny medicin

Läk notat om pat
Filmdrag Zolpidem Actavis 5 mg 30 st ½-1×1 uttag: Två

Osignerat, låst efter tre månader.

——————————-

Ingen info om varför medicin har ordinerats…

Socialstyrelsens föreskrifter stadgar följande:

Patientjournalens innehåll

6 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att en patientjournal, utöver vad som krävs enligt 3 kap. 5-8 och 11 §§ patientdatalagen (2008:355), i förekommande fall innehåller

  1. uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar,
  2. uppgifter om ordinationer av t.ex. läkemedel och olika behandlingar,
  3. uppgifter om förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel,
  4. undersökningsresultat,
  5. uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen,
  6. uppgifter om vårdhygienisk smitta, samt
  7. epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård.

Rutinerna ska vidare säkerställa att patientjournalen innehåller en markering som ger en varning om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en allvarlig risk för patientens liv eller hälsa. Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att uppmärksamma.

Information från FASS:

Zolpidem Actavis tabletter är ett sömnmedel som verkar i hjärnan och ger upphov till sömnighet.

De kan användas som korttidsbehandling vid svåra sömnsvårigheter, som har omfattande inverkan på vardagslivet eller som orsakar stort lidande.

Risperidon stada 0.5 x 2

Information från FASS:

Korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av långvarig aggressivitet hos personer med Alzheimers sjukdom med demens, som skadar sig själva eller andra. Alternativ behandling utan läkemedel ska ha provats tidigare.

Mina kommentarer:
Mor gick med detta i 8 veckor.
Mor har demens och ingen utredning har gjort om vilken typ.
Ingen alternativ behandling har gjorts tidigare tidigare test med Oxascand