Svar från chef och direktör i primärvården

Detta är svaret jag fick från regionen angående Socialstyrelsens klargörande att vårdcentralen bryter mot socialstyrelsens bindande riktlinjer angående signering och låsning av journalposter
Hej
Jag skickar dina uppgifter vidare till vår chefsläkare o Pv direktör,som haft kontakt med dig tidigare.
Jag ber också vår IT avdelning kontrollera datarutinerna på vårdcentralen, vi skall självklart följa Socialstyrelsens regelverk.
Angående kontakter med kurator , läkare på vårdcentralen så får synpunkter lämnas till ansvarig verksamhetschefen
hans uppgift är att prioritera vårdcentralens tillgängliga tider .PV-chef Primärvården Område 2
Uddevalla,Vänersborg,Trollhättan,Stenungsund och Tjörn

Mail till primärvårdchefen

Hej!

Har nu haft kontakt med socialstyrelsen igen ang vådcentralen.

Deras bindande riktlinjer om journalanteckningar säger: Eftersom
riskerna kan variera hos olika vårdgivare och i olika verksamheter kan
också tidsgränserna variera, men senast 14 dagar efter införandet i
patientjournalen ska uppgiften vara signerad eller låst oavsett vilken
typ av verksamhet det gäller. Bestämmelserna om låsning gäller för de
vårdgivare som har elektroniska journaler.

I mors journaler finns uppgifter som låsts efter 97 resp 98 dagar.
Signeringar finns efter 37 dagar.

Detta skall ANMÄLAS till socialstyrelsen enl deras handläggare.

Tidigare har jag anmält att det är ofullständiga journalanteckningar
om bl a varför mors läkare har sänkte hennes dos av VAGIFEM

Uppgifter saknas om ssk i hemvården och hennes personliga besök  med
doktorn om mor misstänkta medicinförgiftning.
Inte heller anteckningar om utfärdade remisser vi väntat hela
sommaren på mm mm.
Har gjort två anmälningar till Socialstyrelsen och patientförsäkringen:
Har även andra personer igång inom regionen som skall kolla mina
uppgifter och varför det gått snett i vården med henne.

Undersöker just nu via polisen vilka möjligheter jag har att
demonstrera/protestera direkt utanför vårdcentralen.

Detta tills jag får besked på mina mail att dom i alla fall har
mottagit dom och kan ge ett svar.
Anser inte att det skall vara rimligt att behöva vänta över 8 månader
via patientnämnden på att det hittar epikris från NÄL

Närmare ett år att få besked om varför mor inte heller får besöka
kuratorn mer på vårdcentralen.

Mvh

/Bengt Larsson

Journal: Inscannaat dokument

Läkare notat om patienten.

Epikris avd medicin.

Detta inlägg är inskrivet i journalen nästan två månader efter att vårdcentralen fick infom om detta.
Det innebär också att SSK på boendet inte hade någon infom om detta förrän senare, dvs efter att vi tagit hem mor.

Här nämns för första gången diagnoskod F039 Ospecificerad demens…

Journal: Läkarkontakt med hemtjänst

Situationen i det närmaste ohållbar i hemmet då pat blivit allt mer orolig och oregererlig. Lång redogörelse för detta men jag sammanfattar detta som klara tecken till sk senil oro. Sätter in tablett Risperdal 0,5 mg x 1 till att börja med och man får utan vidare öka dosen till 2 tabl dagl under helgen om fortsatt stark oro. Ny tfn kontakt om 1 – 2 veckor.

Recept: Filmdrag Risperdal 0.500 mg 20 st 1×1

Signerat 202-04-10

Mina kommentarer:
De ovan nämnda reaktionerna är de jag hävdar kom några dagar efter att för stark dos Vagifem insattes och jag infomerat läkaren om. Istället för att ta besväret med bekymren och vänta på att Vagifem i lägre dos har hunnit verka sätter man in en dynamitmedicin som är tillåten för korttidsbehandling av oro i samband med Alzheimers sjukdom.
Mor har dock ingen diagnos Alzheimer då hon inte är utredd utan endast demens. För andra demenssjukdomar är denna medicin ett ”icke göra” enl Socialstyrelsens föreskrifter.

Läkaren infomerar inte om några biverkningar eller vad vi skall hålla uppsikt efter.

Fass säger:

Behandling av långvarig aggressivitet hos personer med Alzeimers sjukdom. (mor har INTE diagnos Alzheimers)

Vuxna (inklusive äldre personer)

• Startdos är i regel 0,25 mg 2 gånger per dag.

• Din läkare kan sedan gradvis justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.

• De flesta känner sig bättre med doser på 0,5 mg 2 gånger dagligen. Vissa patienter kan behöva 1 mg 2 gånger per dag.

• Behandlingstiden hos patienter med Alzheimers sjukdombör inte överskrida 6 veckor.

Journal: Ny medicin

Läk notat om pat
Filmdrag Zolpidem Actavis 5 mg 30 st ½-1×1 uttag: Två

Osignerat, låst efter tre månader.

——————————-

Ingen info om varför medicin har ordinerats…

Socialstyrelsens föreskrifter stadgar följande:

Patientjournalens innehåll

6 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att en patientjournal, utöver vad som krävs enligt 3 kap. 5-8 och 11 §§ patientdatalagen (2008:355), i förekommande fall innehåller

  1. uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar,
  2. uppgifter om ordinationer av t.ex. läkemedel och olika behandlingar,
  3. uppgifter om förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel,
  4. undersökningsresultat,
  5. uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen,
  6. uppgifter om vårdhygienisk smitta, samt
  7. epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård.

Rutinerna ska vidare säkerställa att patientjournalen innehåller en markering som ger en varning om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en allvarlig risk för patientens liv eller hälsa. Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att uppmärksamma.

Information från FASS:

Zolpidem Actavis tabletter är ett sömnmedel som verkar i hjärnan och ger upphov till sömnighet.

De kan användas som korttidsbehandling vid svåra sömnsvårigheter, som har omfattande inverkan på vardagslivet eller som orsakar stort lidande.

Journal: B12-vitaminbrist

Talar med sonen och meddelar att B-vitamin är insatt i APODOS

Posten är inlagd en månad efter själva händelsen i journalen
Signerad 2012-02-14

Socialstyrelsens föreskrifter säger:

Hur snabbt ska uppgifter föras in i en patientjournal?

Journaluppgifter ska föras in i patientjournalen så snart det kan ske. Vad som närmare menas med detta krav framgår inte vare sig av patientdatalagen eller andra författningar. Det lämnas öppet av lagstiftaren.

Det torde vara omständigheterna i det enskilda fallet som får avgöra hur snabbt uppgifterna ska föras in i journalen. I akuta vårdfall där behandlingen är personalintensiv kan uppgifterna behöva föras löpande och kontinuerligt parallellt med behandlingen, medan i andra fall, t.ex. vid en rutinhälsokontroll på en vårdcentral kan viss fördröjning godtas att föra in uppgifterna i patientjournalen. Det är behovet av uppgiften och patientsäkerheten som är avgörande.