Skip to content

Tagg: SoS Föreskrifter

Primärvård 0

Svar från chef och direktör i primärvården

Detta är svaret jag fick från regionen angående Socialstyrelsens klargörande att vårdcentralen bryter mot socialstyrelsens bindande riktlinjer angående signering och låsning av journalposter Hej Jag skickar dina uppgifter vidare till vår chefsläkare o Pv direktör,som haft kontakt med dig tidigare. Jag ber också vår IT avdelning kontrollera datarutinerna på vårdcentralen, vi skall självklart följa Socialstyrelsens regelverk. Angående kontakter med kurator […]

Primärvård 0

Mail till primärvårdchefen

Hej! Har nu haft kontakt med socialstyrelsen igen ang vådcentralen. Deras bindande riktlinjer om journalanteckningar säger: Eftersom riskerna kan variera hos olika vårdgivare och i olika verksamheter kan också tidsgränserna variera, men senast 14 dagar efter införandet i patientjournalen ska uppgiften vara signerad eller låst oavsett vilken typ av verksamhet det gäller. Bestämmelserna om låsning gäller för de vårdgivare som […]

Primärvård 0

Journal: Inscannaat dokument

Läkare notat om patienten. Epikris avd medicin. Detta inlägg är inskrivet i journalen nästan två månader efter att vårdcentralen fick infom om detta. Det innebär också att SSK på boendet inte hade någon infom om detta förrän senare, dvs efter att vi tagit hem mor. Här nämns för första gången diagnoskod F039 Ospecificerad demens…

Äldreomsorg 0

Journal: Läkarkontakt med hemtjänst

Situationen i det närmaste ohållbar i hemmet då pat blivit allt mer orolig och oregererlig. Lång redogörelse för detta men jag sammanfattar detta som klara tecken till sk senil oro. Sätter in tablett Risperdal 0,5 mg x 1 till att börja med och man får utan vidare öka dosen till 2 tabl dagl under helgen om fortsatt stark oro. Ny […]

Äldreomsorg 0

Journal: Ny medicin

Läk notat om pat Filmdrag Zolpidem Actavis 5 mg 30 st ½-1×1 uttag: Två Osignerat, låst efter tre månader. ——————————- Ingen info om varför medicin har ordinerats… Socialstyrelsens föreskrifter stadgar följande: Patientjournalens innehåll 6 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att en patientjournal, utöver vad som krävs enligt 3 kap. 5-8 och 11 §§ patientdatalagen (2008:355), i förekommande fall […]

Kontrollera 0

Journal: B12-vitaminbrist

Talar med sonen och meddelar att B-vitamin är insatt i APODOS Posten är inlagd en månad efter själva händelsen i journalen Signerad 2012-02-14 Socialstyrelsens föreskrifter säger: Hur snabbt ska uppgifter föras in i en patientjournal? Journaluppgifter ska föras in i patientjournalen så snart det kan ske. Vad som närmare menas med detta krav framgår inte vare sig av patientdatalagen eller […]